Jan Svenungsson

Mattsson, Leif. "Det oväntade avsteget",

in: www.omkonst.com, 2004-11-18


Jan Svenungsson , Galleri Flach, Stockholm 11/11 - 12/12 2004

I drygt femton år har Jan Svenungsson arbetat med sina skorstensprojekt, först som oregelbundet inramade fotografier av skorstenar och senare som konstfärdigt murade sådana. För varje ny skorsten har en meter lagts till på höjden.

Redan vid första mötet med Svenungssons (f.1961) skorstenar inträder en känsla av förskjutning. Skorstenarna är rubbade i sin placering i förhållande till landskapet och har egentligen ingen förmedlad kontakt med sin omgivning; de är bortstötta. Funktionen som avledare av rök har också åsidosatts och därmed också deras omedelbara berättigande. Återstår den visuella restprodukten som utan sin ursprungliga betydelse övergår till absolut form. I Norrköpingsvarianten, där skorstenen står bland industribyggnader är sammanhanget fullt tänkbart, men dess placering mitt i vattnet skapar ett främmandegörande. I Münsterland från år 2001 tycks skorstenen vilja härma trädens vertikala sträckning, men blir förskjuten genom sin kraftiga och maskinellt raka form.

Kanske är skorstenen som Svenungsson avser uppföra i Berlin den minst främmande för sin omgivning. Huset intill skulle mycket väl kunna behöva en sådan. På Galleri Flach presenteras förlagan där skorstenen målats in på tilltänkt plats i fotografiet. Därigenom uppstår en förskjutning genom teknikernas motstridiga uttryck och de närmast omärkliga glidningarna mellan målad form och fotografi. Den avgörande skillnaden i färg och textur aktiverar en hjärnans felsökningsmekanism; vi varseblir avsteget från det förväntade och kan bedöma skorstenens form ur en estetisk synvinkel.

Till skillnad mot de strama skorstensprojekten tillåter sig Svenungsson i teckningarna en mer obekymrad formlek. Närmast uppsluppna återkommer där skorstenarna i nya sammanhang, som svällande eller berusade former, ja närmast förmänskligade. Det är lätt att i dem läsa in en avslappnad pausering från de större projekten, eller ett associativt experimenterande med projektens grundformer. Resultaten blir många gånger överraskande. Skissernas spröda kontrast mot skorstenarnas monolitiska uppsyn är drastisk och stundtals dråplig. En korsbefruktning inträder där de olika uttrycken - de murade skorstenarna och de ljusa teckningarna - ger varandra obegränsade mandat.

Leif Mattsson